POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka prywatności cookies (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą BAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Bukowskiej 43, (62-081 Przeźmierowo) wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000104001; (dalej: BAWA) określa, w jaki sposób BAWA gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów. Właścicielem serwisu prowadzonego pod adresem www.bawa.com.pl (dalej: Serwis) jest BAWA.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów i kontrahentów (dalej: Klient, Klienci). Jej celem jest wskazanie zasad oraz określenie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), BAWA informuje, iż administratorem zbieranych danych osobowych jest BAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie przy ul. Bukowskiej 43, (62-081 Przeźmierowo) wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000104001, NIP 7811703360, REGON 639918890, adres poczty elektronicznej: rodo@bawa.com.pl, numer telefonu: 61 847 54 75 – zwana dalej „Administratorem”.
  • Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  • W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z Administratorem.
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  • Administrator zbiera dane osobowe Klientów przekazywanych nam zarówno w treści wiadomości e-mail, w formie papierowej, bądź ustnej oraz za pomocą Serwisu (Formularz kontaktowy) lub za pomocą Karty klienta, stanowiącej załącznik nr 1 do Polityki Prywatności, którą Klient po wypełnieniu i podpisaniu przekazuje Administratorowi na adres: rodo@bawa.com.pl lub adres e-mail: bawa@bawa.com .
  • Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
   • zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, weryfikacja zdolności płatniczej i kredytowej Klientów, rozpatrywanie reklamacji (podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, przesyłanie newslettera, a także w celach statystycznych, analitycznych i związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego witryny www.bawa.com.pl (podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • dochodzenia roszczeń powstałych w wyniku zaległych płatności (podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • wypełnianie obowiązków prawnych np. podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna – obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
   • W przypadku Klientów, którzy przy składaniu zamówienia korzystają z dostawy towaru, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klientów wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   • Ponadto, odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane pośrednio lub bezpośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.
   • Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską a w razie ich przekazywania do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator będzie stosować odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Możliwe jest również korzystanie przez Administratora ze zgodnych z wymogami RODO serwerów znajdujących się w Państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w USA, których operatorzy przynależą do porozumień uznawanych przez Komisję Europejską za spełniające odpowiedni poziom ochrony (zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE – USA/ Privacy Shield Framework).
  • Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu kontaktowego;
   4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
   5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
   6. w wypadku Klientów będących przedsiębiorcami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz REGON Klienta;
   7. w wypadku wnioskowania przez Klienta będącego przedsiębiorcą o limit kredytowy także dane zawarte w dokumentach finansowych niezbędnych do ustalenia zdolności płatniczej i kredytowej Klienta.
  • Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza wskazanymi powyżej przypadkami podanie danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.
  • Administrator przetwarza dane Klienta w czasie obowiązywania zawartej z Klientem umowy a także po jej zakończeniu w sytuacji wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celach archiwizacyjnych i statystycznych a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane osobowe Klienta zebrane w celach marketingowych są przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy bądź też do momentu wniesienia przez Klienta skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • Dane osobowe Klientów nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niepodanie niezbędnych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. COOKIES
  • Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).
  • Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu użytkownika możliwe jest m. in. dostosowanie strony do preferencji użytkownika, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
  • Dzienniki systemowe to wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy użytkownicy odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez użytkownika, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.
  • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
   1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;
   2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu.
  • Dane zawartych w plikach cookies przetwarzane przez Administratora podczas korzystania przez Klientów z Serwisu to:
 1. adres IP,
 2. informacje o ruchu na Serwisie,
 3. informacje o ilości odsłon,
 4. kraj i rodzaj urządzenia z jakiego łączy się użytkownik Serwisu.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach cookies jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit .f RODO).
 • Dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 • Administrator przetwarza zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 • Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych użytkowników Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami użytkownicy oraz Administrator danych osobowych.

 

 1. NEWSLETTER
  • Z usługi newsletter może skorzystać każdy Klient, który w Serwisie w zakładce Newsletter wprowadzi swój adres poczty elektronicznej oraz wyrazi na to zgodę.
  • Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera, na podany adres e-mail zostanie przesłany link aktywujący usługę.
  • Usługa newsletter polega m.in. na przesyłaniu przez BAWA na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje handlowe.
  • Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres: rodo@bawa.com.pl .

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
  • Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  • W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz wysyłanie newslettera zgoda może być odwołana w każdym czasie.
  • W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w pkt 1. niniejszej polityki prywatności.
  • Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej polityki prywatności, które będą w przyszłości publikowane na stronie bawa.com.pl będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość oraz wejdą w życie w momencie zaakceptowania zmodyfikowanej polityki prywatności, o której Klient zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o regularne sprawdzanie strony www.bawa.com.pl w celu sprawdzenia aktualizacji polityki prywatności. W sytuacji braku akceptacji polityki prywatności lub zmian w polityce prywatności Klient powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Wersja na dzień: 06.07.2020